V-Wurf vom 06.08.19

Neja Mutter: Neja von Steinehaig
Vater: Harmony`s Loriot
Loriot
Votan Votan
Votan Votan
Visco Visco
Visco Visco
Vrodo Vrodo
Vrodo Vrodo
Vito Vito
Vito Vito
Vesna Vesna
Vesna Vesna
Vicky Vicky bleibt
Vicky Vicky